انواع گازهای خنک کننده

در نخستین یخچال های تولید شده اغلب از آمونیاک به عنوان سیال مبرد استفاده می شد. با اینکه آمونیاک کارایی مناسبی داشت، اما قابل اشتعال بود و در صورت نشت پیدا کردن می توانست باعث مسمومیت افراد هم بشود. امروزه از سیال های متفاوت و با ترکیب های شیمیایی متفاوتی به عنوان گاز یخچال استفاده می شود. از این جمله می توان به ترکیب هایی مثل R22، R407، R600، R134 و … اشاره کرد. در تمامی این گازها که با عنوان CFC شناخته می شوند همچنان از گاز فریون هم استفاده شده است. با این تفاوت که با استفاده از ترکیب های شیمایی سعی شده تا آثار مخرب زیست محیطی این گاز کاهش یافته و برای استفاده در یخچال ها مناسب سازی شود


تعداد بازدید:

3000

1399/05/08