ماموریت و چشم انداز

چشم انداز

الکترواستیل با بهره گیری از منابع ، دانش و فناوریهای کارآمد و ارائه محصولات و خدمات نوآورانه  و خلق ارزشهای جدید به ارتقاء آسایش و اطمینان مردم و ایجاد جامعه ایی بهتر کمک و تا کسب جایگاه برترین تولیدکننده  لوازم خانگی و صنایع برودتی در ایران و منطقه تلاش خواهد کرد.

بیانیه ماموریت

الکترواستیل منابع انسانی، مالی و فناوریهای در اختیار خود را بگونه ایی مسئولانه مدیریت و صرف ایجاد محصولاتی متنوع و متمایز بلحاظ طراحی ، کیفیت و ارزش خواهد نمود تا ضمن ارتقاء آسایش، اطمینان و رضایتمندی مردم و ذینفعان به بهینگی مصرف منابع و انرژیهای ملی و جهانی کمک کرده باشد .