خدمات گارانتی

خدمات گارانتی

شرايط و مقررات ضمانتنامه

1- دستگاه هايی دارای گارانتی هستند كه دارای برگ ضمانتنامه باشند، بديهی است جهت استفاده از خدمات گارانتی محصولات ارائه برگ ضمانت نامه ضروری است.
2- پس از اتمام مدت گارانتی، كليه تعميرات لازم با اخذ وجوه آن بر طبق تعرفه مصوب انجام خواهد شد.
3- به منظور امکان بهره مند شدن از خدمات گارانتی، رعایت اصول و شرایط صحیح نصب دستگاه که توسط این شرکت در دفترچه راهنما توصیه گردیده، الزامی است و درغیر اینصورت ضمن ابطال گارانتی و شرایط و خدمات مربوطه ،شرکت فاقد هرگونه مسئولیتی اعم از حقوقی و کیفری و ... می باشد.

4- به منظور استفاده از خدمات گارانتی معايب دستگاه مي بايستی به تاييد متخصص شركت رسيده باشد.
اين ضمانتنامه در شرايط زير قابل اجرا نمی باشد:
- درصورت تماس مستقیم مشتری با تکنسین 
ـ رعايت نكردن دستورالعمل های ذكر شده در دفترچه راهنمای دستگاه
ـ شماره سريال يا تاريخ توليد مخدوش يا از بين رفته باشد
ـ صدمات و آسيب ديدگی ناشی از ضربه، حمل و نقل نادرست، سقوط، آتش، نوسانات برق، حوادث غير مترقبه، دستكاری افراد غير مجاز و آسيب به لوله هاي كمپرسور، پاشش آب یاهرگونه مایعات دیگر به قطعات الکتریکی والکترونیکی محصول (برددستگاه وملحقات آن)، بکارگیری محصول در مکان آلوده یا نامناسب و یا استفاده مغایر با تعاریف محصول در دفترچه راهنما.
قطعات و قسمت هاي  از دستگاه كه شامل تعهدات ضمانتنامه نمی باشند:
كليه ملحقات مصرفی داخل دستگاه نظير طبقات، قطعات پلاستیکی، لامپ، آسيب ديدگی بدنه داخلی و خارجی (کابین) و دربها

رعايت اصول ذيل توسط مصرف كننده الزامی است:
1- ولتاژ برق مورد نياز اين دستگاه 220 الی 240 ولت می باشد. لذا جهت سلامت كاركرد دستگاه رعايت آن الزامی است.
2- از نصب دستگاه در مجاورت وسايل گرمازا، رطوبت زا وغیر مسقف (شامل هرنوع منفذی که ارتباط مستقیم با محیط بیرون دارد) و همچنين در معرض تابش مستقيم آفتاب خودداري شود.
3- رعايت فاصله از ديوار يا كابينت در محل نصب، با توجه به مشخصات درج شده در دفترچه راهنما الزامی است.

4- در صورتیکه مصرف کننده خود اقدام به نصب محصول نماید، ارسال کارت نصب همراه با تاریخ خرید به شرکت الکتروپشتیبان به وسیله پست سفارشی و یا تصویر آن از طریق ایمیل electroposhtiban@esservice.ir به منظور بهره مندی از خدمات گارانتی الزامی است. در غیر این صورت محصول فاقد گارانتی بوده و شرکت هیچگونه مسئولیتی اعم از ارائه خدمات گارانتی، حقوقی و کیفری را نخواهد داشت .

تذکر مهم:درصورت تغییر مکان  محل نصب دستگاه، بدون توجه به رعایت موارد یک تا سه ضمانت نامه والزامات تعریف شده در دفترچه راهنما، دستگاه از ضمانت خارج و شرکت هیچگونه مسئولیتی اعم از ارائه خدمات گارانتی، حقوقی، کیفری و ... را نخواهد شد.
شرکت الکترواستیل حق هرگونه تغییرات در طراحی و تغییر در قطعات مصرفی و تولیدات خود را بدون آنکه الزامی نسبت به انجام آن در تولیدات قبلی خود ایجاد نماید، برای خود محفوظ می دارد.